Burzovní pojmy

 

 • AKCIE – Akcie je cenný papír, do něhož jsou tzv. inkorporována (vtělena) určitá práva a povinnosti. Nejde o podíl na majetku společnosti (maximálně na likvidačním zůstatku) ani nejde o spoluvlastnictví společnosti!!! Vlastník akcie má nejrůznější práva: například právo podílet se na zisku společnosti formou dividendy, právo účastnit se valné hromady akcionářů a hlasovat na ní atd.
 • AKCIE NA JMÉNO – Akcie na jméno jsou vázány na konkrétního akcionáře. Vykonávat práva spojená s těmito akciemi proto může pouze ten, kdo je zapsaný v seznamu akcionářů.
 • AKCIE NA MAJITELE – Akcie na majitele jsou vázány na konkrétního akcionáře. Akcie na majitele se převádí pouhým předáním novému majiteli, který se automaticky stává majitelem této akcie. Nový majitel akcie nemusí být emitentovi předem znám. Naprostá většina veřejně obchodovaných akcií jsou akcie na majitele, což usnadňuje jejich obchodování.
 • AKCIONÁŘ – Fyzická nebo právnická osoba, která je majitelem cenného papíru (akcie) dané akciové společnosti.
 • AKCIONÁŘ MAJORITNÍ – Akcionář, který vlastní největší počet akcií společnosti nebo který jedná ve shodě s jiným akcionářem / jinými akcionáři, přičemž součet jejich akcií zajišťuje nejvyšší procento na základním jmění společnosti.
 • AKCIONÁŘ MINORITNÍ – Akcionář, který nevlastní největší počet akcií společnosti ani nejedná s jinými akcionáři ve shodě, která by mu zajistila majoritní postavení.
 • AKCIOVÁ SPOLEČNOST – Forma společnosti, jejíž základní jmění je tvořeno určitým počtem akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem.
 • AKVIZICE (FINANČNÍ) – Získání, získávání, přírůstek; nově získaná věc nebo osoba; Převzetí podniku, nebo jeho části (obvykle koupí); Získávání zákazníků osobním vyhledáváním.
 • AML – (anti money laundering) zákonné opatření proti praní špinavých peněz
 • ARBITRÁŽ – Investiční strategie založená na využití cenových diferencí jednotlivých instrumentů. Tyto cenové rozdíly mohou vzniknout například obchodováním totožných kontraktů na různých burzách (tzv. teritoriální arbitráž). V současné době jsou díky velké propojenosti jednotlivých trhů možnosti arbitráží poměrně malé.
 • ASSET MANAGEMENT – Správa majetku – vykonává pouze OCP
 • AVERAGE WORKWEEK – Průměrná délka pracovního týdne
 • BÁZE INDEXU – Soubor emisí CP, které jsou dle stanovených pravidel (zejména na základě tržní kapitalizace a likvidity) zařazovány do příslušného indexu.
 • BLUE CHIPS – Blue chips představují akcie největších a nejziskovějších společností, s nimiž také probíhá nejvíce obchodů. Oficiální seznam blue chips neexistuje. Samotné sousloví je vypůjčené z pokeru, kde se jím označují nejhodnotnější karty.
 • BOD ZLOMU (BREAK) – Hodnota kurzu, při které investor nerealizuje ani zisk ani ztrátu.
 • BROKER – Je zprostředkovatel obchodů, který za určitý poplatek sjednává obchody na cizí účet. V případě burzy se jedná o obchodníka s cennými papíry (právnickou osobu), který má oprávnění obchodovat s investičními nástroji.
 • BUILDING PERMITS – Vydaná stavební povolení
 • BURZA – Burza organizuje trh s investičními nástroji pro osoby oprávněné uzavírat burzovní obchody. Umožňuje koupit nebo prodat jednotlivé investiční nástroje (cenné papíry, investiční certifikáty, warranty, futures a další). Jde o důležitou součást kapitálového trhu, na níž se setkávají dvě základní skupiny subjektů: emitenti a investoři.
 • BURZOVNÍ DEN – Den, kdy se na burze obchoduje.
 • BURZOVNÍ INDEX – Ukazatel vývoje kurzů vybraných cenných papírů obchodovaných na burze.
 • BUSINESS INVENTORIES – Podnikové zásoby
 • BUY & SELL TRANSAKCE – Nákup a zpětný prodej (nebo prodej a zpětný nákup) určitého počtu CP uzavřený s jednou protistranou v jeden okamžik s rozdílnými dny vypořádání.
 • BÝČÍ (BULL) STRATEGIE – Spekulace na vzrůst ceny/hodnoty daného instrumentu.

 

 • CAPACITY UTILIZATION – Stupeň využití výrobních kapacit
 • CENNÝ PAPÍR – Investiční nástroj, který zaručuje majiteli právo na výsady, jež plynou z podstaty cenného papíru nebo z ustanovení příslušného zákona. Jednotlivé druhy cenných papírů se od sebe liší především povahou výsad, ale i výší a stabilitou výnosu atd.
 • CLEARING – Systém, pomocí kterého vstupuje burza jako kontaktní partner do vztahu mezi kupujícím a prodávajícím a zajišťuje vypořádání sjednaného obchodu s cennými papíry.
 • COMPLIANCE – interní audit, člověk (vnitřní oddělení) sleduje, jestli u IZ nebo OCP vše funguje dle zákonů.
 • CONSUMER CONFIDENCE – Index spotřebitelských cen
 • CPI – Consumer Price Index – index spotřebitelských cen -je měřítkem cen na spotřebitelské úrovni pro fixní koš zboží a služeb. Je považován za nejdůležitější měřítko inflace.Složky CPI: domácnost ( 42% ), jídlo ( 18% ), doprava ( 17% ), lékařská péče ( ~ % ),oblečení ( 6% ), zábava ( 4%) , ostatní ( 4 % )
 • ČLEN BURZY – Právnická osoba (obchodník s cennými papíry), která je akcionářem burzy nebo byla přijata burzovní komorou za člena burzy v souladu s Burzovními pravidly. Člen burzy je povinen dodržovat podmínky stanovené Burzovním řádem, Burzovními pravidly a rozhodnutími burzovních orgánů.
 • CUSTODIAN – Správce aktiv, svěřených klientů.
 • CySEC – Kyperská Komise pro cenné papíry, lépe známá jako CySEC, jedná se o finanční regulační orgán na Kypru.
 • DENNÍ ZMĚNA – Změna (odchylka v %) aktuální ceny cenného papíru (resp. hodnoty indexu) vůči otevíracímu kurzu cenného papíru (resp. hodnotě indexu) v daném burzovním dni.
 • DERIVÁTY – Termínovaná smlouva o budoucím nákupu nebo prodeji daného aktiva (akcie, komodity apod.) za předem sjednaných podmínek. Základním rysem termínových obchodů je časový nesoulad mezi uzavřením obchodu a jeho plněním tj., v době uzavření obchodu jsou sjednány veškeré podmínky a v době splatnosti dochází k dodání aktiv a jejich zaplacení. Deriváty se používají zejména k zajištění možných rizik, především proti pohybu kurzu. Mezi deriváty patří futures, opce, swapy, fowardy.
 • DEVIZOVÝ KURZ – Cena, za kterou se prodávají a kupují devizy (zahraniční měny v bezhotovostní formě).
 • DIVERZIFIKACE – Rozložení investic v portfoliu za účelem rozložení rizika mezi více cenných papírů
 • DIVIDENDA – Podíl akcionáře na čistém nerozděleném zisku společnosti. Výše dividendy obvykle závisí na hospodářském výsledku společnosti a na schválení valnou hromadou společnosti.
 • DIVIDENDOVÁ AKCIE – Dividenda je peněžité plnění akciových společností vyplácené akcionářům podle rozhodnutí valné hromady: Vyplácí se majitelům akcií podle rozhodného dne jejich držení. Vyjadřuje se zpravidla pevnou částkou na akcii. Ideální představa investorů je, že výše dividendy závisí především na zisku akciové společnosti po zaplacení daní, ale dividendu může vyplácet i společnost momentálně bez zisku, nebo naopak i společnost v zisku nemusí vyplácet žádné.

Výše dividendy je jedním z činitelů, které mohou ovlivnit kurz akcie: Proto se případné výkyvy mohou tlumit více násobnou výplatou dividend po částech, například čtvrtletně po čtvrtinách. Případná obdržená dividenda se opět daní, typicky srážkou u zdroje, sazbou 15 %. Protože se dividendy vyplácejí až z čistého zisku společnosti, po odvedení daně z příjmů, jde o vícenásobné zdanění: To je však celosvětově platný a investory trpně přijímaný známý fakt. Toto daňové znefektivnění toku peněz z výnosů firmy zpět k investorům bývá argumentem pro manažery, aby nakonec raději nevypláceli vůbec žádné dividendy. Ovšem dlouhodobé sledování výkonnosti akcií ukazuje, že už samo jejich vyplácení stabilizuje kurz, že cena takové akcie v dlouhodobém měřítku roste rychleji a v případě krizí neklesá tak hluboko.

 

 • DJIA INDEX – v Evropě též často označován jako Dow Jonesův index,je jedním z nejznámějších ukazatelů vývoje na americkém akciovém trhu. Jeho popularita je dána především dobou, po kterou je počítán. Je to jeden z nejstarších světových ukazatelů. Po technické stránce se tento cenový průměr nemůže rovnat tržním indexům, například indexu S&P 500. DJIA se skládá z akcií 30 amerických společností, které patří mezi největší a nejvíce obchodované. Od roku 1896, kdy byl poprvé publikován se jeho struktura značně změnila. V posledních letech především rostl počet společností ze sektoru služeb. Jedinou společností, která je v indexu od jeho založení, je společnost General Electric.
 • DLUHOPIS – Cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách, vyplácení stanovených výnosů a povinnost osoby, která tento dluhopis vydala, splnit veškeré závazky.
 • DOHLED NAD PODNIKÁNÍM IZ VYKONÁVÁ – ČNB
 • DUÁLNÍ LISTING – Jestliže je emise akcií současně obchodovaná na více burzách, hovoříme o duálním listingu.
 • DURABLE GOODS ORDERS – Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby
 • DYNAMICKÝ (AGRESIVNÍ) INVESTOR – Dynamický (agresivní) investor hodlá v dlouhodobém horizontu výrazně zvýšit hodnotu svého majetku, ale je si vědom, že vysokého zhodnocení není možné dosáhnout bez vysoké míry rizika.
 • EMISE – Cenné papíry stejného druhu, které jsou vydány stejnou osobou ve stejné formě se stejnými právy a které mají stejné označení.
 • EMITENT – Společnost, která vydává cenné papíry především za účelem získání finančních prostředků.
 • EMPLOYNMENT COST INDEX – Index zaměstnaneckých nákladů
 • FED – Federální rezervní systém je centrální bankovní systém Spojených států amerických. Byl vytvořen v roce 1913 podepsáním Zákona o federálních rezervách prezidentem Woodrowem Wilsonem. Jde o z části veřejný a z části soukromý bankovní systém. Jeho složkami jsou:
 1. Rada guvernérů Federálního rezervního sytému ve Washingtonu, kterou jmenuje prezident.
 2. Federální výbor pro otevřený trh
 3. 12 nezávislých regionálních soukromých bank, které se nacházejí ve velkých městech USA a působí jako fiskální agenti pro americké ministerstvo financí; každá má vlastní správní radu o devíti členech.
 4. Četné jiné soukromé členské banky, které drží podíly (nepřevoditelné akcie) v těchto regionálních bankách.
 5. Různé poradní sbory.

Od února 2014 je předsedou Rady guvernérů Federálního rezervního systému Janet Yellen.

 • FINANČNÍ TRH – Souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních prostředků a cenných papírů. Finanční trh dále dělíme na peněžní, kapitálový a devizový.
 • FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ – Vypořádání kontraktu v době splatnosti spočívající ve finančním vyrovnání rozdílů cen podkladových aktiv (např. u futures na akciový index).
 • FISKÁLNÍ POLITIKA – Fiskální politika je součást hospodářské politiky státu, která se snaží ovlivnit vývoj ekonomiky změnami výše a struktury veřejných výdajů a daní. Na rozdíl od monetární politiky, která pečuje o stabilitu měny, je fiskální politika nástrojem aktivního zasahování státu do hospodářství.
 • FOND – Instituce sdružující peněžní prostředky různých investorů. Tyto prostředky fond následně investuje do nejrůznějších aktiv. Příslušný investor obdrží za své prostředky akcie nebo v případě podílových fondů podílové listy.
 • FUTURES – Futures kontrakty představují závazek prodat či koupit určitá podkladová aktiva (např.: akcie, komodity, akciové indexy, měny atd.) ve sjednaném množství v předem určený čas a za předem stanovenou cenu.
 • GARANČNÍ FOND OBCHODNÍKŮ S CP – Právnická osoba s cílem poskytnout ochranu investorům v situaci, kdy OCP není schopen plnit své závazky vůči zákazníkům spočívající ve vydání hodnot, které od zákazníků převzal za účelem poskytnutí investiční služby (zákaznický majetek) a nejsou vyhlídky, že bude schopen tak učinit. (náhrada ve výši 90% chybějícího majetku max. 20 000 EUR.)
 • GDP GROSS DOMESTIC PRODUCT– Celková hodnota zboží a služeb vyrobených v ekonomice za určité časové období, obvykle jeden rok. Míra růstu GDP je primární indikátorem stavu ekonomiky. GDP je nejširším měřítkem ekonomické aktivity a prakticky všechny delší ekonomické indikátory poskytují informace o hrubém národním produktu.
 • GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů, nabývá platnosti 25. 5. 2018.
 • GNP GROSS NATIONAL PRODUCT – Hrubý národní produkt
 • Goldenburg Group Limited – plně licencovaný obchodník s cennými papíry pod dohledem Komise pro cenné papíry a burzy (CySEC) v Kypru, s licencí CIF číslo 242/14, která poskytuje investiční služby pod obchodní značku TRADECENTRUM.
 • HLAVNÍ INV. SLUŽBY DLE ZÁKONA, KTERÉ POSKYTUJE IZ – 1) Přijímá a předává pokyny, 2) finanční poradenství
 • HLAVNÍ TRH – Prestižní trh burzy, na němž jsou obchodovány emise, které splňují podmínku likvidity stanovenou burzovním výborem pro kotaci. O přijetí cenných papírů na tento trh rozhoduje právě burzovní výbor pro kotaci. Emitent má povinnost poskytovat burze ekonomické informace a průběžně informace, které mohou ovlivnit kurz cenného papíru.
 • HOURLY EARNINGS – Průměrná hodinová mzda
 • HOUSING STARTS – Zahájená výstavba
 • CHICAGO PM INDEX – Index Chicagské asociace nákupního managementu (Chicago PM)
 • CHURCHING – Dělání obchodu pro obchody (jen pro poplatky a klienti z toho nemají zisk)
 • INDEX – Index přináší základní informaci o stavu a vývoji trhu. Indexy nejsou ve své podstatě nic jiného než do jednoho čísla koncentrované ceny několika (zpravidla nejlikvidnějších) akcií. Umožňují tak snadné srovnání vývoje s ostatními trhy.
 • INDEX PX – Index PX je oficiálním indexem Burzy cenných papírů Praha. První výpočet indexu PX se uskutečnil 20. března 200, kdy se stal nástupcem indexů PX 50 a PX-D. Index PX převzal historické hodnoty staršího indexu PX 50 a spojitě na ně navázal. Výpočet indexu PX 50 byl zaveden ve shodě s metodologií IFC (Internatonal Finance Corporation) doporučenou pro tvorbu indexů na vznikajících trzích. Počátečním dnem výpočtu indexu se stal 5. duben 1994, k němuž byla sestavena báze obsahující 50 nejvýznamnějších akciových emisí a nastavena výchozí hodnota indexu na – 1 000 bodů.

Index PX je cenovým indexem, dividendové výnosy e ve výpočtu nezohledňují. Báze indexu se aktualizuje 4x ročně.

 • INDUSTRIAL PRODUCTION – Průmyslová produkce
 • INFLACE – Inflace (z latiny inflatio znamená nafukují) je definována jako růst všeobecné cenové hladiny v čase, neboli jako snížení kupní síly peněz. V původním a ekonomy často uvažovaném významu však inflace neznamená růst cen, ale zvyšování (nafukování) peněžní zásoby. Opačným jevem k inflaci je deflace – tedy pokles cenové hladiny. Příbuzný pojem dezinflace označuje pokles míry inflace. Změnu cenové hladiny za určité období udává míra inflace. Míra inflace je měřena pomocí tzv. cenových indexů. Nejznámější z nich jsou: Deflátor HDP, Index spotřebitelských cen (CPI – Consumer price index), Inde cen výrobců (PPI – Producer price index).

Čistou inflaci v české ekonomice vypočítává Český statistický úřad jako přírůstek cen v neregulované části spotřebního koše očištěný od vlivu nepřímých daní a dotací.

 • INTEREST RATE – Úroková sazba
 • INSIDER TRADING – Insider trading je anglický výraz pro obchodování akcií či jiných cenných papírů korporace někým, kdo má o této korporaci neveřejné informace (například doposud nezveřejněnou hospodářskou bilanci, investiční záměry, informace o akvizicích či fúzích s jinými firmami, atp.).

Insider trading je implicitně definován a chápán jako případ, kdy se cennými papíry korporace obchodují lidí znalí informací o ní ve větší míře než veřejně známé (například její zaměstnanci, podílníci, klíčoví lidé jejího managementu a exekutivy). Nicméně v médiích často dochází k posunu tohoto významu a ty jako insider trading označují odcizení informací zneužitelné na podílovém trhu nebo trhu cenných papírů pro tu kterou korporaci.

 • INSTRUKCE – Adresné zadání příkazu k nákupu nebo prodeji cenného papíru do obchodního systému burzy na základě sjednaného obchodu dvou protistran nebo bez předchozího sjednání proti tvůrci trhu.
 • INTERVENČNÍ NÁKUPY – Obchody organizované Univyc v případě, kdy selže jeden z účastníků vypořádání automatických obchodů.
 • INVESTICE – Činnosti, při níž se subjekt vzdává dnešní jisté hodnoty (spotřeby) ve prospěch budoucí nejisté hodnoty (spotřeby).
 • INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ – Výsledek zpracování analýzy dané emise. Jde o právní předpisy regulovanou oblast. Jedná se o vedlejší investiční službu, kterou „Investiční zprostředkovatel“ na základě jemu udělené lincence IZ nemůže poskytovat.
 • INVESTIČNÍ FOND – Obchodní společnost, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování. Investiční fond má formu akciové společnosti.
 • INVESTIČNÍ HORIZONT – Doba, na kterou je investice plánována. S větším rizikem se investiční horizont prodlužuje a naopak. Doporučený minimální investiční horizont je doba investování pro daný typ, která má chránit investora před případnými ztrátami způsobenými nevhodnou kombinací investiční strategie a předpokládané délky investice – investorovi se v žádném případě neříká, že právě po doporučené minimální době bude jeho investice zisková.
 • INVESTIČNÍ INSTRUMENT – Pod pojmem investiční instrument se rozumí jak veřejně obchodovatelný cenný papír, tak jiný cenný papír vydávaný k uplatnění práv spojených s veřejně obchodovatelným cenným papírem a také deriváty.
 • INVESTIČNÍ NÁSTROJ (INVESTIČNÍ INSTRUMENT) – Pod pojmem investiční nástroj se rozumí jak veřejně obchodovatelný cenný papír, tak jiný cenný papír vydávaný k uplatnění práv spojených s veřejně obchodovatelným cenným papírem, také deriváty (investiční cenné papíry, fondy kolektivního investování, opce, forwardy…)
 • INVESTIČNÍ PORTFOLIO – Představuje obvykle soubor investičních možností. Při vytváření individuálního investičního portfolia je nutné zvažovat míru rizika každé investice, její likviditu a očekávanou výši výnosu.
 • INVESTIČNÍ CENNĚ PAPÍRY – Investiční cenné papíry jsou cenné papíry, které jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu (akcie, dluhopisy…).
 • INVESTIČNÍ RIZIKO – Míra pravděpodobnosti, že se sníží hodnota investice.
 • IPO (Initial Public Offering)vžitý termín pro primární veřejnou nabídku akcií spojenou se vstupem společnosti na burzu. Díky tomu se začnou akcie firmy veřejně obchodovat na trhu cenných papírů. Cílem provedení IPO může být buď navýšení kapitálu, prodej části akcií v držení původních vlastníků nebo – dokonce nejčastěji – kombinace obou uvedených procesů. Investoři zase získají záruku likvidity vložených prostředků, jelikož veřejně obchodovatelné cenné papíry jsou na burze rychle a snadno zpeněžitelné.
 • ISIN (TICKER) (International Securities Identification Number)Kód pro jednoznačné označení emise cenných papírů složený z písmen a čísel (12 pozic). Každá emise má přidělen ISIN, jehož podoba se řídí určitými pravidly (např. podle typu CP a okruhu činnosti emitenta).
 • ISM INDEX – Index institutu Institut of supplied management, dříve NAPM
 • JMENOVITÁ HODNOTA – Peněžní částka cenného papíru, která je vyznačena na cenném papíru. U akciové společnosti představuje základní jmění celkový součet všech jmenovitých hodnot všech akcií společnosti.
 • KAPITÁLOVÝ TRH– Část finančního trhu, místo, kde dochází ke směně finančních instrumentů, u nichž je doba splatnosti delší než 1 rok, resp. S těmi, které žádný termín splatnosti nemají (akcie) nebo ho mají velmi dlouhý (dluhopisy). Na kapitálový trh vstupují emitenti (státní veřejné instituce, podniky, finanční instituce), aby formou emise to jest vydáním cenných papírů, získali zdroje pro financování vlastní činnosti či rozvoje. Vedle toho sem vstupují investoři (fyzické osoby, banky podílové a penzijní fondy a pojišťovny), aby zde zhodnotili své volné peněžní prostředky. Kapitálový trh tak zabezpečuje pohyb kapitálu mezi přebytkovými a deficitními subjekty.
 • KDE SE OBCHODUJÍ AKCIE ERSTE – Praha, Vídeň, Maďarsko
 • KMENOVÉ AKCIE – Nejčastější podoba akcií jsou kmenové akcie (základní) reprezentující běžná práva jejich držitele: účastnit se valné hromady, využívat hlasovací právo nebo pobírat dividendu.
 • KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA – Komisionář (OCP) zařizuje N/P cenných papírů svým jménem ve prospěch komitenta (klienta).
 • KOMODITA – Komodita je zboží, které je na trhu obchodováno bez rozdílů v kvalitě. Dodávky od různých dodavatelů jsou vzájemně zastupitelné. Komoditou tak nemůžou být například osobní auta, která se vyrábějí v mnoha různých zpracování a za různou cenu. Naopak například měď je homogenní produkt, který se může obchodovat za jednotnou cenu na globálních trzích.

V původním a zjednodušeném smyslu jsou komodity produkty jednotné hodnoty a kvality vyráběné ve velkém množství mnoha různými výrobci.

Aby bylo možné s komoditami obchodovat, jsou na každém trhu (komoditní burze) určeny vlastnosti a obchodovatelné množství komodity.

O komoditách hovoříme zejména u obchodu s různými surovinami a zemědělskými produkty, který je obvykle prováděn ve velkém měřítku (velkoobchod), u obchodu s hotovými výrobky prováděném v malém měřítku (maloobchod) často hovoříme také o sortimentu.

 • KONZERVATIVNÍ INVESTOR – Konzervativní investor hledá investice s co nejnižším rizikem. Hledá zhodnocení, které ochrání jeho majetek před inflací. Stačí mu proto takový zisk, který dosáhne úrovně inflace či ji pouze lehce přesáhne.
 • KOTACE – Obchodovatelné rozmezí cen
 • KURZ – Cena cenného papíru, která je na regulovaném trhu stanovována na základě nabídky a poptávky určené předem neurčenému okruhu osob v souladu s příslušnými zákony.
 • KURZOVNÍ LÍSTEK – Soubor výsledků obchodování, který burza zveřejňuje v elektronické a tištěné podobě. Obsahuje zejména kurzy veškerých cenných papírů, objemy obchodů atd.
 • LEI LEADING EKONOMIC INDICATOR – Vedoucí ekonomický indikátor
 • LICENCI IZ UDĚLUJE – ČNB
 • LIKVIDITA – Ukazatel, který vyjadřuje schopnost přeměnit cenný papír (nebo rychlost této přeměny) zpět na finanční hotovost bez většího poklesu jeho ceny. Tento pojem lze použít i ve spojitosti s výší objemu obchodů cenného papíru.
 • LIMITNÍ CENA – Maximální cena v případě nákupu a minimální cena v případě prodeje, za kterou je investor ochoten realizovat obchod.
 • LISTINNÝ CP – Materializovaná podoba cenného papíru. Evidenci převodu majitelů obvykle vede společnost, která tento cenný papír vydala.
 • LONG (DLOUHÁ) POZICE – Nákup CP do portfolia investora
 • LOT – Lot je jednotka minimálního obchodovatelného množství cenných papírů v rámci obchodování ve SPAD.
 • MARGIN – Půjčka na pákový efekt
 • MARGIN CALL – Margin call, nebo také maintenance call, označuje požadavek brokera k dorovnání margin na obchodním účtu. K margin callu dochází, pokud se pozice investora dostane do určité ztráty. Přesněji řečeno přichází margin call pokud hodnota investorovy marže klesne pod požadovanou udržovací marži. Investor se poté musí rozhodnout, zdali pozici uzavře a přijme tak velké ztráty, anebo splní požadavky brokera dodáním dalších prostředků na účet.
 • MARGIN CLOSE – Zajištění určitého obchodu kleslo na takovou míru, že je obchodník povinen ho vyprodat.
 • MARŽOVÝ VKLAD – Záloha, která je jako forma zajištění uložena v Clearingovém domě při otevření pozice na trhu.
 • MiFID II – Směrnice o trzích finančních nástrojů, která je základním kamenem evropské regulace finančního trhu
 • MICHIGAN SENTIMENT INDEX – Index Michiganské university, sleduje budoucí očekávání
 • MINIMÁLNÍ VZDĚLÁNÍ VÁZANÉHO ZÁSTUPCE – Středoškolské s maturitou.
 • NASDAQ – (akronym z National Associaton of Securities Dealers Automated Quotations) je největší ryze elektronický burzovní trh v USA s více jak 3400 kótovanými společnostmi z 35 zemí celého světa. Na tomto trhu lze obchodovat akcie, opce a futures kontrakty.

Byla založena roku 1971 Asociací národních (USA) obchodníků s cennými papíry. Nyní je NASDAQ vlastněn společností NASDAQ OMX Group. Hlavní ústředí NASDAQ OMX Group jsou v New Yorku a ve Stockholmu.

NASDAQ je třetí největší burza na světě a druhá největší v USA, měřeno dle tržní kapitalizace kótovaných akciových společností.

 • NEW HOME SALES – Prodeje nových domů
 • NOMINÁLNÍ HODNOTA – Částka, která je uvedena na akcii nebo obligaci. Představuje částku, kterou se majitel cenného papíru podílí na podniku popř. je věřitelem podniku. Nominální hodnota se může podstatně lišit od burzovního kurzu.
 • NON – FARM PAYROLLS – Počet zaměstnanců mimo zemědělství, tj. V průmyslu a službách
 • NYSE – New York Stock Exchange (zkráceně NYSE), známá jako „Big Board“ je americká burza se sídlem ve městě New York City, státu New York (na známé Wall Street na dolním Manhattanu, č. p. 11). Tato burza je největší burza akcií a derivátů na světě (měřeno dle tržní hodnoty kótovaných akcií – ke květnu 2013 byla tržní kapitalizace 16,6 bilionů dolarů). Obchod na ní je uskutečňován prezentačním systémem s podporou počítačů.
 • ODBORNÁ PÉČE – Kvalifikované, čestné a spravedlivé jednání při poskytování investiční služby zákazníkům. Pojem je definován a vykládán právními předpisy a materiály ČNB.
 • OSOBNÍ ÚDAJE KLIENTA A JEJICH NAKLÁDÁNÍ U IZ – Může s nimi nakládat, pouze ale pro předání OCP.
 • OTC – Over The Counter trh. Obchodování s cennými papíry mimo oficiální organizátory kapitálového trhu. Trh není regulován.
 • PÁKOVÝ EFEKT – Pákový efekt ve finanční terminologii znamená princip použití malého obnosu peněz na několikanásobně větší investici, nebo-li vztah mezi procentní změnou investice a procentní změnou tržní ceny podkladového aktiva.
 • P/E RATIO – Koeficient, který je dán poměrem mezi kurzem akcie a čistým ziskem na akcii.
 • PCE – Personal consumption expenditures – Osobní spotřební výdaje
 • PENĚŽNÍ TRH – Trh, na kterém jsou obchodovány zahraniční měny a finanční instrumenty se splatností do jednoho roku nebo instrumenty od nich odvozené.
 • PERSONAL INCOME – Osobní příjmy
 • PODÍLOVÝ FOND OTEVŘENÝ – Fond, který nemá počet vydávaných podílových listů limitován a podílník má právo na to, aby jeho podílový list odkoupila investiční společnost, která je povinna tento podílový list odkoupit. Investiční společnost stanovuje cenu, za kterou se podílový list prodává a zpět vykupuje. Podílníci nemají přímý vliv na činnost fondu.
 • PODÍLOVÝ FOND UZAVŘENÝ – Fond, jehož vydané podílové listy nemá investiční společnost povinnost odkupovat zpět. Uzavřený podílový fond musí mít v povolení k vydání podílových listů stanoven minimální počet podílových listů a dobu, po kterou budou podílové listy vydávány. Podílové listy jsou předmětem obchodů mezi obchodníky na veřejných trzích.
 • PODÍLOVÝ LIST – Cenný papír, jehož majitel vlastní určitý podíl na majetku v podílovém fondu a má právo na vyplacení podílu na zisku z hospodaření s majetkem v podílovém fondu, pokud tak stanoví statut podílového fondu.
 • PODKLADOVÉ AKTIVUM – Instrument, od kterého se odvíjí cena futures kontraktu nebo investičního certifikátu (indexy, akcie, měny, komodity nebo například úrokové sazby).
 • PORTFOLIO CENNÝCH PAPÍRŮ – Soubor CP ve vlastnictví fyzické osoby, nebo společnosti (případně jí svěřené finanční prostředky).
 • PPI – Producer Price Index – index výrobních cenje podobný CPI, je však měřítkem cen na výrobní úrovni. Zvyšující se hodnota je první známkou tvorby inflačních tlaků, uveřejňován měsíčně.
 • PPI EX – FOOD & ENERGY, CORE PPI – Index průmyslových cen po vyloučení potravin a energie
 • PŘEDNOSTNÍ (PRIORITNÍ) AKCIE – Akcie přednostní (prioritní) umožňují přednostní výplatu dividendy a podílu na likvidačním zůstatku před akcionáři držícími kmenové akcie. Práva držitelů přednostních akcií však mohou být stanovami akciové společnosti omezeny – např. nemožností hlasovat na valné hromadě.
 • PRIBOR – Prague InterBank Offered Rate (zkráceně PRIBOR) je průměrná sazba, za kterou si banky navzájem jsou ochotny půjčit na českém mezibankovním trhu peníze (likviditu). Jedná se o přímý protiklad úvěrové vazby PRIBID. Sazba PRIBOR je vždy vyšší než PRIBID, protože maximalizace rozdílu mezi oběma je důležitá pro banky, jelikož je částí jejich zisku. PRIBOR se používá často jako referenční, tj. úrokové sazby (floating rate) u některých úvěrů jsou buď úplně, nebo z části na sazbu PRIBOR vázané a odvíjí se od ní (úroková sazba se například každý měsíc/tři měsíce/rok mění podle vývoje sazby PRIBOR).
 • PRIMÁRNÍ TRH – Místo prvotního prodeje cenného papíru, část kapitálového trhu, na níž se umisťují nově emitované cenné papíry. Nejdůležitějším partnerem emitenta na primárním trhu CP jsou finanční instituce a investiční společnosti, které trvale shromažďují dlouhodobé investiční prostředky ve větším rozsahu.
 • PRODUCTIVITY – Produktivita 
 • PROSPEKT CP – Listina, kterou emitent CP, který má být přijat k obchodování na veřejném trhu nebo veřejně nabízen, sdělují investorům základní informace o sobě, svém podnikání, finanční situaci a údaje o vydávaném CP. Může existovat i užší prospekt, který je jednodušší a používá se pro CP, které mají být veřejně nabízeny, ale nebyly přijaty k obchodování na veřejném trhu.
 • PROVIZE – Odměna za obstarání obchodu, příp. služby.
 • PUT – Označení pro certifikát, u kterého investor očekává pokles ceny.
 • RATINGOVÁ AGENTURA – Rating (angl. Hodnocení) je nezávislé hodnocení různých subjektů, které je řadí do několika kategorií a dovoluje tak přibližné srovnání, případně i vytvoření pořadí (ranking).

Nejčastěji se hovoří o úvěrovém ratingu, který vyjadřuje důvěryhodnost dlužníka (emitenta) nebo cenného papíru a který udělují ratingové agentury.

Nejznámější ratingové agentury: Standard & Poor´s, Moody´s, Fitch Ratings

 • REGISTROVANÝ CP – Cenný papír přijatý k obchodování na veřejném trhu.
 • REGULÁTOR NA KAPITÁLOVÉM TRHU ČR – ČNB, dříve komise pro cenné papíry.
 • REGULOVANÝ TRH – Trh s investičními nástroji, který má určena pravidla obchodování. V České republice jsou dva regulované trhy – Burza cenných papírů Praha, a.s., a RM-Systém, a.s.
 • REPO OPERACE – Převod CP určených k zajištění úvěru nebo půjčky CP poskytnuté mezi členy burzy.
 • RETAIL SALES – Maloobchodní tržby
 • RETAIL SALES EX-AUTOS – Maloobchodní tržby očištěné od prodeje automobilů
 • SBĚRNÝ ÚČET – Účet u OCP, na kterém jsou vedeny finanční prostředky nebo cenné papíry více klientů současně.
 • SEC – Americká komise pro cenné papíry
 • SEKUNDÁRNÍ TRH – Trh, kde se uskutečňují obchody s již vydanými cennými papíry.
 • SHORT (KRÁTKÁ) POZICE – Pozice na trhu, která vzniká prodejem jednoho nebo více instrumentů, které prodávající nevlastní (půjčené CP)
 • SPAD – Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů, zajišťuje funkčnost burzovního trhu na BCPP. Jeho výhodou je skutečnost, že kdykoliv se rozhodnete nakoupit či prodat akcie, nemusíte čekat na okamžik, kdy se najde kupec či prodejce. Tento systém totiž v době od 9:15 do 16:00 hod., v tzv.otevřené fázi SPAD, umožňuje po celou dobu akcie koupit a prodat.
 • SPREAD – Rozpětí mezi cenou na nákup a cenou na prodej nebo rozpětí mezi nabídky a cenou poptávky.
 • TERMÍN VYPOŘÁDÁNÍ – Datum, kdy dojde k převodu cenných papírů z majetkového účtu prodávajícího na majetkový účet nakupujícího při současném převodu finančních prostředků z účtu nakupujícího na účet prodávajícího. V rámci automatických obchodů je termín vypořádání T+3, kde T je den uzavření obchodu), pro obchody ve SPAD a blokové obchody je možno využít T+1 až T+15.
 • TEST VHODNOSTI A PŘIMĚŘENOSTI (INVESTIČNÍ DOTAZNÍK)– „test“, kterým zákazník sděluje obchodníkovi své zkušenosti, znalosti, finanční zázemí, představy a očekávání (investiční cíle) spojené s poskytnutím investiční služby. Představuje hlavní primární zdroj informací o klientovi. Na základě testu se vytváří tzv. PROFIL KLIENTA.
 • TRADE BALANCE – Bilance zahraničního obchodu
 • TRŽNÍ HODNOTA – Hodnota / cena, za kterou se cenný papír obchoduje na trhu.
 • TRŽNÍ KAPITALIZACE – Tržní kapitalizace emise akcií nebo podílových listů se rozumí součin počtu cenných papírů registrovaných v emisi a platného kurzu. U dluhopisů je tržní kapitalizace emise definována jako součin počtu cenných papírů registrovaných v emisi, nominální hodnoty a platného kurzu (v procentech) děleného 100.
 • TRŽNÍ RIZIKO – Všeobecné riziko trhu akcie je riziko změny cen, které odrážejí celkovou tendenci na akciovém trhu a nemají přímou souvislost s hospodářskou situací emitenta.
 • TRŽNÍ VYPOŘÁDÁNÍ – Datum, kdy dojde k převodu cenných papírů z majetkového účtu prodávajícího na majetkový účet nakupujícího při současném převodu finančních prostředků z účtu nakupujícího na účet prodávajícího. V rámci automatických obchodů je termín vypořádání T+3, kde T je den uzavření obchodu), pro obchody ve SPAD a blokové obchody je možno využít T+1 až T+15.
 • TVŮRCE TRHU – Tvůrci trhu (nazývaní též market makers nebo tvůrci trhu) mají povinnost po celou dobu otevřené fáze udržovat cenové nabídky na nákup a prodej u příslušných akcií.
 • UNEMPLOYNMENT RATE – Míra nezaměstnanosti
 • ÚVĚR OCP – Poskytnutí finančních prostředků OCP pro účely nákupu CP. Úvěr je kryt nakoupenými CP.
 • VÁZANÝ ZÁSTUPCE

Vázaný zástupceje fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna na základě písemné smlouvy se zastoupeným jeho jménem

 • Zařídit, a popřípadě i uzavřít, obchody týkající se hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2. písm. a) nebo h), pokud je zastoupený k jejich poskytování oprávněn
 • Poskytovat investiční službu uvedenou v § 4 odst. 2 písm. e)
 • Propagovat investiční služby, které je zastoupený oprávněn poskytovat

Zastoupenýmse v tomto zákoně rozumí

 • Obchodník s cennými papíry
 • Osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb, pokud poskytuje investiční služby v ČR.
 • Zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a která poskytuje investiční služby v ČR prostřednictvím organizační složky
 • Investiční zprostředkovatel

Vázaný zástupcenesmí přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků.

Vázaný zástupce, který je fyzickou osobou, může vykonávat činnost podle odstavce 1 pouze osobně nebo pomocí zaměstnanců. Vázaný zástupce, který je právnickou osobou, může vykonávat činnost podle odstavce 1 pouze statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo pomocí zaměstnanců.

 • VKLADY OD KLIENTŮ VÁZANÝ ZÁSTUPCE PŘIJÍMAT – Nesmí, pouze OCP.
 • VOLATILITA – Kolísavost, resp. výše a frekvence změn ceny/hodnoty finančního instrumentu.
 • VYKONÁVÁ IZ SPRÁVU PORTFÓLIA, NEBOLI ASSET MANAGEMENT? – NE!!! Pouze OCP.
 • VÝNOSNOST – Rozdíl mezi hodnotou původně investované částky a současnou hodnotou investice po započtení všech poplatků a nákladů snižující tuto hodnotu. Většinou se uvádí v procentech za kalendářní rok.
 • VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODU/PŘEVODU – Převod cenných papírů z majetkového účtu prodávajícího na majetkový účet nakupujícího a zároveň převod finančních prostředků z účtu nakupujícího na účet prodávajícího, ke kterým dochází na základě uzavřeného obchodu/převodu.
 • QUAENTAS – Vázaný zástupce licencovaného obchodníka s cennými papíry Goldenburg Group. Společnost QUAENTAS zakládá klientské účty pro obchodován s investičními instrumenty.
 • WHOLESALES – Prodeje do velkoskladů
 • ZAJIŠTĚNÍ (HEDGING)– Činnost, jejímž cílem je ochrana proti kurzovému či úrokovému riziku.
 • ZAJIŠŤOVACÍ OBCHODY, TZV. HEDGING– Princip hedgingu spočívá v tom, že pomocí futures (nebo ostatních derivátů) si investor může zafixovat cenu/hodnotu určitého podkladového aktiva. Jinak řečeno to znamená, že k dané pozici uzavřené na trhu podkladových aktiv (ať již současné, či budoucí) sjednáme takovou pozici futures, jejíž zisky či ztráty se budou vyvíjet zrcadlově.